ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตฯ_รหัส57_31ก.ค.2557_(04626)

วันที่เริ่มต้น 30/07/2557 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 11/08/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5401102335   นายเฉลิมพร   ปานสอาด : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 18ชั่วโมง
5401102410   นายภณัฐ   อารีประชาภิรมย์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5401102494   นายอำพล   สอนสระเกษ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 18ชั่วโมง
5401102497   นายเอกพงศ์   วงศ์วาสน์ : พืชศาสตร์ (พืชสวน) 18ชั่วโมง
5401125307   นางสาวคุณัญญา   ลาภเกิด : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 18ชั่วโมง
5401126328   นายอาชาครินทร์   โมมีเพชร : วิทยาการสมุนไพร 18ชั่วโมง
5501101376   นายสหพล   จิ๋ว : พืชไร่ 18ชั่วโมง
5501102453   นายศรศรี   ยอดสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 18ชั่วโมง
5501102481   นางสาวสุนิสา   ศรีบุญเรือง : พืชสวน (พืชผัก) 18ชั่วโมง
5501124333   นางสาวสวรรค์ญา   อ่วมจิ๋ว : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
5501124334   นางสาวสิริมา   สุวรัตน์ : เกษตรเคมี 18ชั่วโมง
คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาเป็นเวลานานร่วม 40 ปี มีนักศึกษาภายในคณะจำนวนมากกว่า 2,500 คน ในแต่ละปีมีนักศึกษาใหม่ที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาภายในคณะจำนวนประมาณ 650 คน ประกอบไปด้วยหลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี มีหลากหลายสาขาที่เข้ารับการศึกษา
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเป็นการปรับพื้นฐาน สร้างความรู้ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของคณะ ผู้บริหาร คณาจารย์ในหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนภายในคณะ กิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งยังเป็นการอบรมแนะนำ การปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในคณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ารับการศึกษา อันจะเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   652 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   50000 บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   50000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 652 คน ในการนี้มีคณาจารย์ประจำคณะเข้าร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา รวมไปจนถึงนักศึกษาชั้นปี 2 - 4 ได้ร่วมกันจัดสถานที่และอาหารว่าง อาหารกลางวันให้แก่รุ่นน้อง และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมงาน

นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ บุคลากร รวมทั้งทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะ หลักสูตรที่มีการเรียนการสอน ภายในคณะ
รับแนวความคิด วิธีการปฏิบัติตนในขณะที่ศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย จากผู้บริหาร คณาจารย์ภายในคณะ อันจะเป็นส่วน หนึ่งให้ประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และมีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล