โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
-
วันที่เริ่มต้น 30/05/2556 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ผุสดี วงศ์มาศ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนสำคัญเพราะการปฐมนิเทศ คือ การให้โอวาท คำแนะนำและชี้แนวทางให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เกิดความเข้าใจในการเรียนระดับอุดมศึกษา และเกิดความคุ้นเคยกับเพื่อนนักศึกษาใหม่ กับรุ่นพี่รวมไปถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ของคณะฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   265 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ E 101 อาคารเรียนรวมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เสร็จสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 265 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล