โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่เริ่มต้น 29/07/2557 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2557 เวลา 16:00
สถานที่จัด อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การรับนักศึกษาใหม่แต่ละปีการศึกษา ก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัว ทัศนคติ และการดำเนินชีวิตในการเป็นนักศึกษา เป็นสิ่งที่ควรได้รับการแนะนำ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ดีและสมบูรณ์เมื่อสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงการได้ทราบถึงหลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครองและคณาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ในอนาคตต่อไป ดังนั้นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการประชุมผู้ปกครองจึงเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งที่ควรดำเนินการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ฯ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเ้ศรษฐศาสตร์ ฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 620 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   620 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   25000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 25000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นโดยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาปัจจุบันจำนวน 150 คน โดยคณบดีได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษาได้ชี้แจงเรื่องการปรับตัวในมหาวิทยาลัย การเรียน การทำกิจกรรม การทำกิจกรรมระหว่างเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่แก่ผู้ปกครอง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำนวน 120 คน โดยคณบดีได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความรู้เรื่องการเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษาได้ให้ความรู้เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเรียนและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้ให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการไปฝึกงาน ดูงานต่างประเทศ ทุนการศึกษาและสวัสดิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล