โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่เริ่มต้น 06/01/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5722101001   นายคมสัน   เจริญจิต : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101002   นายคมาคม   ก่ำแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101003   นายจักรกริช   จริยา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101004   นางสาวจุฑาธิมาศ   นิลนนท์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101005   นายชัชวาลย์   จันทร์สม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101006   นายชัยวุฒิ   อินทิมา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101007   นายณรงค์ฤทธิ์   ดวงคำวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101008   นางสาวธัญวรรณ   ยาวิชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101009   นายพงษ์ศักดิ์   สุภาวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101010   นายพชร   บุญทวี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101011   นางสาวพรพรรณ   ชื่นชวน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101012   นายรักชาติ   รัตนเริงวิทย์กุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101013   นายวันชัย   ตะเรอะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101014   นายวิวัฒน์   ศิริโนนรัง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101015   นางสาวสินจัย   ไผ่เฟื้อย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101016   นายสุรศักดิ์   รักษาอนันต์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101301   นางสาวกมลรัตน์   จันทะศิลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101302   นางสาวกรกช   กันธิยะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101303   นางสาวกรรณิกา   วงศ์แก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101304   นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุนัน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101305   นายกฤตานน   รัศมี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101306   นายกฤษดา   แสวงวงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101307   นางสาวกัญญารัตน์   ดอยงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101308   นายกันตภณ   สมสุนันท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101309   นางสาวกานต์ธิดา   ศรีไชยวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101310   นางสาวกิตติมาภรณ์   ก้อนมณี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101311   นายกีรติกร   สุจา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101312   นางสาวกุลชนก   คงภักดี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101313   นางสาวเกวลิน   กองเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101314   นางสาวเกศวรินทร์   กุณะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101315   นางสาวเกษมณี   จันโย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101316   นายเขมทัต   ณ สุนทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101317   นายจตุพร   สินเสาร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101318   นายจักรกฤษณ์   บุญซาว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101319   นางสาวจันทิวา   สุยาลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101320   นางสาวจารุวรรณ   บุญมา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101321   นายจีระศักดิ์   จอกคง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101322   นางสาวจุฑามาศ   เถื่อนใย : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101323   นางสาวจุรีรัตน์   ทรัพย์หิรัญ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101324   นางสาวเจนจิราพร   สอนทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101325   นางสาวเจ้าสกุล   สุริยาพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101326   นายฉัตรณรงค์   บุญสิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101327   นางสาวฉัตรสกุล   มุ่งเครือกลาง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101328   นายณัฐวุฒิ   มีบุญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101329   นางสาวดรุณี   บุญรักษา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101330   นายทศพล   พรหมอินต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101331   นายทศพล   ภิระบรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101332   นายทักษิณ   ประเสริฐชีวะ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101333   นางสาวธัญลักษณ์   ไกรยาน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101334   นางสาวธิดารัตน์   เรือนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101335   นายนพกาล   กองอะรินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101336   นางสาวนภัสวรรณ   ปั้นรูป : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101337   นางสาวนรกมล   อยู่แฮ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101338   นางสาวนราภร   คำเชียงเงิน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101339   นายนัฐพงศ์   ฆ้องเม่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101340   นางสาวนัทธมน   สาดา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101341   นางสาวนิจภาคย์   แจ่มกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101342   นางสาวบุญสิตาวรรณ   ดวงมณี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101343   นางสาวบุณฑริกา   สำเริงศิลป์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101344   นางสาวเบญจพร   นิลสิงห์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101345   นางสาวเบญจมาศ   อ้อยผาดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101346   นางสาวปทุมวดี   ดำแดงดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101347   นางสาวประไพรพักตร์   เรืองศรี : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101348   นางสาวประภาศรี   พิมพาสาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101349   นางสาวปริษา   ฮาวปินใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101350   นางสาวปณิชา   โสขุมา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101351   นายพงศกร   อภิไชย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101352   นายพงษ์สยาม   ยั่งยืนทวี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101353   นางสาวพรธิวา   เมฆวงค์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101354   นางสาวพรไพลิน   จงชนะ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101355   นายพลากร   สุรินทร์เซ็ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101356   นางสาวพัชรินทร์   อินตะปันโย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101357   นายพิชชากร   พงษ์ชัยภูมิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101358   นางสาวพิธุพร   เจริญทรง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101359   นางสาวพีราภรณ์   ลินดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101360   นางสาวแพรวพรรณ   บุญตัว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101361   นายภาณุวิชญ์   เล็บสังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101362   นายภาสกร   สุทธนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101363   นายมงคล   มโนสกุล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101364   นางสาวมาริษา   ทำดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101365   นางสาวมาลินี   เข็มเงิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101366   นายเมธารินทร์   เรือนแก้ว : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101367   นางสาวเมลดา   นาน้ำเชี่ยว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101368   นางสาวยมลพร   เหมือนทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101370   นางสาวรัชฎาภรณ์   รอดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101371   นางสาวรัชดาภรณ์   พอใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101372   นายรัฐการ   มุลตรีบุตร : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101373   นายรัฐพล   สมศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101374   นางสาวรัตดาวรรณ   นามวงษ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101375   นายวชิรพล   ตันสุวัฒน์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101376   นางสาววชิราภรณ์   สุวรรณโค : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101377   นายวสุณัฎฐ์   อภัยภักดิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101378   นางสาววสุนันท์   ไชยแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101379   นายวิรัช   สายสิทธิ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101380   นางสาววิไลวรรณ   คำพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101381   นายวิษณุ   ปงลังกา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101382   นายวีระวัฒน์   เลาว้าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101383   นางสาวศรัญญา   คูเมือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101384   นางสาวศรัญญา   ม่วงทิพย์มาลัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101385   นางสาวศรัญญา   หินนก : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101386   นางสาวศราวดี   บุญเลิศ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101387   นางสาวศศิริณ   วิวัฒนพงศ์พันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101388   นางสาวศิริลักษณ์   ทะขุ่ย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101389   นางสาวศุภรัตน์   ทิมทองคำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101390   นายศุภวัฒน์   ยวนตา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101391   นางสาวศุภัตตรา   ครองมัจฉา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101392   นายเศวตฉัตร   อินทร์ตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101393   นายสกาย   บัวรสศักดิ์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101394   นางสาวสกาวเดือน   ธรรมลังกา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101395   นางสาวสร้อยฟ้า   ศรีผสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101396   นายสันสกฤต   สิทธิราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101397   นางสาวสายสุธาร   วิไลวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101398   นายสารสิน   สังวาลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101399   นายสิทธิโชค   ยอดสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101400   นางสาวสุชานรี   ชูมลัยวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101401   นายสุทธิชัย   ทาสัก : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101402   นางสาวสุธินี   ลืมหลง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101403   นางสาวสุนิษา   อุตมะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101404   นางสาวสุนิสา   ดีจาก : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722101405   นางสาวสุภาพรรณ   วงศ์อนันต์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101406   นางสาวสุมิตรา   นิลพันธ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101407   นางสาวสุรีนาถ   นามอยู่ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101408   นายเสกสิทธิ์   ตลับไธสง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101409   นายเสฐียรพงษ์   จุไรวรรณสุทธิ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101410   นายโสภณวัฒน์   ใจกล้า : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101411   นางสาวโสรดา   ผิวคร้าม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101412   นางสาวหทัยชนก   บริสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101413   นายองอาจ   ปัญญาวิเศษ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101414   นายอนุชา   ขวัญถาวร : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101415   นายอนุชา   ปรีชาวัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101416   นายอนุวัตร   ปินตาสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101417   นางสาวอภิญญา   อินทะรังษี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101418   นางสาวอมรรัตน์   สิทธิบุญมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101419   นางสาวอรอุมา   ไพริน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101420   นางสาวอริสา   หม่องน้อย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101421   นายอัครพงค์   ไชยเรือน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722101422   นางสาวอังคณา   เฉลิมโชคชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101423   นางสาวอัจฉราภรณ์   ชัยมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101424   นางสาวอัชญาภรณ์   แสบงบาล : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5722101425   นางสาวอัญชลีพร   ชัยมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101426   นางสาวอัมพร   สมลา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101427   นางสาวอินธุอร   หาญแท้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5722102001   นายกฤษฎา   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102002   นางสาวจุไรทิพย์   เกตุแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102003   นายเชาวลิต   พิทักษ์ทศพร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102004   นายณัฏฐนิช   ไทยบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102005   นายณัฐวดล   ดำภูผา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102006   นายธีรวัฒน์   พรมมาโนช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102007   นายธีรสิทธุ์   วิภาคีรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102008   นางสาวนวลนภา   พุ่มพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102009   นายปรีดา   สิทธิ์คงชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102010   นายพงษ์ธรรม์   พรพันธ์พิสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102011   นางสาวภาชินี   นนท์จันทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102012   นางสาวมินตา   เต็มดวง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102013   นางสาวรุ่งทิวา   กาฬภักดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102014   นางสาววนิดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102015   นายวันเฉลิม   เจริญเมือง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102016   นายวุฒิชัย   อุดอ้าย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102017   นายอำนาจ   อินทร์ต๊ะ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722102018   นายเอกพล   มูลคง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
5722103001   นายกิติพงษ์   กวินเดช : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103003   นายณัฐพงษ์   ทองเฟื่อง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103004   นายเทพจร   อ่างหิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103005   นายธนยศ   สุขรวย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103006   นายธนาคาร   ทองเจริญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103007   นายนพพร   รอดหนุน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103008   นายนันทนัท   เสนาะบรรเลง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103009   นายปรัชญา   สุขา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103010   นายพงศกร   กิติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103011   นายพงศธร   จันทร์สุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103012   นายภานุวัฒน์   เรือนเมา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103013   นางสาวรัชนีกร   พึ่งกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103014   นายวรเชษฐ์   ใจมาธิ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103015   นายวิโรจน์   หมายผดุงกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103016   นายวีรชน   ขุนนำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103017   นายวีรยุทธ   ดวงนิมิตร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103018   นายวุฒิพงศ์   กันภัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103019   นายสมศักดิ์   ตาคำรุ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103020   นายสิรภพ   มาตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103021   นายอรรถพล   บัวหอม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103022   นายอรุณ   นิลดำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722103023   นายอิสรภาพ   ปาปะชะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
การผลิตบัณฑิต จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต้องมีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยต้องคำนึงถึง คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดทศึกษาแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการ "พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า" เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   10000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 10000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล