โครงการทำบุญองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 05/01/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/01/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5301123387   นางสาววันวิสา   วงษา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5304102363   นางสาวสุดารัตน์   ราชอ่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5305101348   นางสาวปารมี   เสียงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5309101352   นางสาวสมัชญา   วีรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5322101425   นางสาวสายไหม   คงคล้าย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5401101301   นางสาวกฤชญา   ปัญญา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5401101315   นายชาญชัย   จังอินทร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5401101342   นายรณชัย   บัวนุ่ม : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5404102332   นายปิยณัฐ   เศษจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5405104331   นายธนาคม   พรหมมี : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5406101354   นางสาวภรประภา   อุทัยอาจ : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 6ชั่วโมง
5406103026   นางสาวชินันพร   สอนสมฤทธิ์ : การบัญชี 6ชั่วโมง
5406103037   นางสาวทิพรัตน์   ปันทา : การบัญชี 6ชั่วโมง
5406103061   นางสาวพรพิมล   ไทยรัตน์ : การบัญชี 6ชั่วโมง
5406103103   นางสาวสวรรยา   ทองเหง้า : การบัญชี 6ชั่วโมง
5406104314   นางสาวกิติยา   ทาเหล็ก : การเงิน 6ชั่วโมง
5406104337   นางสาวทัศนีย์   ทองพึ่งสุข : การเงิน 6ชั่วโมง
5410101401   นายสุกฤษฏิ์   วงษ์แหวน : การประมง 6ชั่วโมง
5422101006   นายฐานิศน์   ชวลิตชูวงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5422103023   นายสมเกียรติ   นรดิษฐ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5501123357   นางสาวปราวีณา   กาบกรณ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5501123360   นางสาวปัทวรรณ   นำก้าวหน้า : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5501123375   นางสาวรื่นฤดี   แก้วเทศ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5501125319   นายนฤดล   ป่วนกระโทก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5503103302   นางสาวกุสุมา   เสาร์แปง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103346   นางสาววิไลวรรณ   สารอิสระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5503103354   นางสาวสุพัตรา   สิงห์แก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5504101337   นางสาวณัฐพร   ป้อมสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5504101361   นางสาวนิสากร   สีดาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5504102321   นางสาวบุญญารัตน์   โตเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504102329   นางสาวพัชรินทร์   ชุมภูชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504102330   นางสาวพัชรีวัลย์   ใจลำปาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504102331   นางสาวพิมพ์ชนก   มูลรินทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504102333   นางสาวเพ็ญนภา   ใจสุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504102339   นางสาวรัตนาภรณ์   รอดตัวดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5504106343   นายศุภชัย   สมอาจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5506103007   นางสาวกัลยารัตน์   กาวี : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103026   นางสาวทัศนีย์   ไชยเทพ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103027   นางสาวทิพย์วดี   ปรีดาเกษมศักดิ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103030   นางสาวธิดารัตน์   แสนจันทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103046   นางสาวปิยะดา   คงเมือง : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103047   นางสาวพณัฐฐา   นกคล้าย : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103052   นางสาวพัชรีภรณ์   คำชมภู : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103061   นางสาวมณฑิชา   อภิรมย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103072   นางสาววรรณภรณ์   ชิดประเสริฐ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103073   นางสาววรัญญา   กาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103076   นายวรุตม์   ญาณะพันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506103103   นางสาวหิรัณยา   ต๋าคำ : บัญชี 6ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 6ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
5506105319   นายชลธิศ   ลือเดช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5514102313   นางสาวนัทธมน   อัครเจษฎากร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5514102328   นายภูวนัตถ์   เจียมพานิชนันท์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5522103020   นายสรศักดิ์   คงเพ็ชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5612106345   นางสาวปาหนัน   เมืองฮาม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
ตามที่สภานักศึกษาเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปีการศึกษา 2555 ได้มีสมาชิกสภานักศึกษาหมดวาระในการดำเนินงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งผลการเลือกตั้งทำให้ได้สมาชิกที่เป็นคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญเพื่อมาดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา นอกจากนี้แล้ว ยังมีองค์กรนักศึกษาอื่นๆ ทั้งองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาที่ได้สมาชิกประจำปี 2556 มาร่วมกันทำกิจกรรม เนื่องจากผู้นำนักศึกษาเหล่านี้เป็นชุดใหม่
เพื่อเป็นการเริ่มต้นการดำเนินกิจกรรม ทางสภานักศึกษาจึงจัดทำโครงการทำบุญองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2556 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้นำนักศึกษาและสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล