โครงการการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (สรุปครึ่งปีแรก)

วันที่เริ่มต้น 24/08/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2556 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ สภานักศึกษา , องค์การนักศึกษา , สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ประจำปี 2556 ได้เริ่มปฏิบัติงานในวาระใหม่ ประจำปี 2556 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรนักศึกษา เป็นไปอย่างเรียบร้อย สภานักศึกษาจึงจะได้จัดการสัมมนาผู้นำเพื่อพัฒนากิจกรรมองค์กรนักศึกษา เพื่อให้องค์กรนักศึกษาต่างๆได้วางแผนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ประจำปี 2556 ต่อองค์กรนักศึกษาเพื่อให้ทราบการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาต่างๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   80000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 80000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล