โครงการแข่งขัน Cross word เพื่อการสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 17/08/2556 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 17/08/2556 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันจำเป็นอย่างมากในการใช้ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการสอน หรือด้านการทำงาน และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกัน ในด้านการศึกษาและการทำงาน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน การเล่น Crossword เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้เรียนเกิดการฝึกกระบวนการคิด การวางแผนอย่างมีระบบ อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อไปแข่งขันภายนอกสถานบันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล