โครงการสัมมนาและแสดงนิทรรศการจิตอาสาแม่โจ้ ในงานมหกรรมจิตอาสาสถาบันการศึกษา ปี 2
-
วันที่เริ่มต้น 02/09/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สถาบันคลังสมองของชาติ
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตามแนวทางของบัณฑิตไทยในอุดมคตินั้น จิตสำนึกด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษา เพราะสามารถสร้างให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ ซึ่งนักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมจนมีผลงานด้านอาสาพัฒนาหลากหลายกิจกรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ จึงจะส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมจิตอาสาปี 2 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2557 เพื่อนำเสนอผลงานกิจกรรมด้านอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างสถาบัน และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้กลับมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของตนเองต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   54000 บาท
มูลค่ารายรับ   54000 บาท
ค่าใช้จ่าย 54000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   54000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1.ทีมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
2.ในวันที่ 4 กันยายน 2557 นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังอภิปรายกลุ่มย่อย ตามหัวข้อดังนี้ กลุ่มที่1การพัฒนาระบบจัดการอาสาสมัคร กลุ่มที่2การพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการบริการชุมชน กลุ่มที่3การส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครระยะยาว(1ปี) กลุ่มที่4การส่งเสริมกิจกรรมภายในสถาบันและการส่งเสริม กิจกรรมเรียนรู้กับองค์กรภายนอกสถาบัน กลุ่มที่5อาสามัครอาเซียน กลุ่มที่6งานอาสาสมัครในโรงเรียน
3.นักศึกษาได้มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการทำงานกับชุมชนกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนต่างๆ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล