กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลมิพระเกียรติ

วันที่เริ่มต้น 11/11/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมกวางเพทาย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมนิสิตนักศึกษามีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ให้มีความสมบูรณ์พร้อม ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข-สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง กระแสโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสาร ความเจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสาร ทำให้สังคมไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและขับเคลื่อนตลอดเวลา เราหยุดได้ไหม หยุดไม่ได้ แต่เลือกรับและปรับใช้ให้เหมาะกับสังคมไทยได้- ชีวิตที่เรียบง่ายเปลี่ยนเป็นการแข่งขัน ไร้น้ำใจ การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกเปลี่ยนสภาพสังคมไทยจากวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ และเอื้ออาทร เป็น
สังคมบริโภคนิยม (ซื้อได้ทุกอย่าง ใช้แต่เงินไปแลกเปลี่ยน) มีการแข่งขันสูง ไร้น้ำใจ ต่างคนต่างอยู่ เอารัดเอาเปรียบ ไม่คำนึงถึงศีลธรรม- วิกฤติทางสังคม เป็นปัญหาใหญ่ที่สังคมไทยประสบอยู่ โดยเฉพาะความประพฤติของเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียน นิสิตนักศึกษา มีหลายเรื่องที่ดูแล้วไม่เหมาะสม ล่อแหลม เสี่ยงต่ออันตราย บางพฤติกรรมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสถาบันการศึกษา บางพฤติกรรมนำไปสู่การสูญเสียอนาคต บ้างสูญเสียชีวิตการเปลี่ยนแปลงข้างต้น ทำให้การเตรียมนิสิตนักศึกษาเพื่อให้เป็น “ทรัพยากรบุคคล”ที่มีความสำคัญต่อการ“สร้างสรรค์สังคม” นำพาประเทศชาติไปสู่ความผาสุกได้เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังประสบวิกฤติทางสังคมการเมือง และเศรษฐกิจ อย่างหนักดังที่ปรากฏเป็นข่าวต้องการกำลังคนของประเทศ ตามมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพสรุป การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงต้องดำเนินการทั้งการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   12000 บาท
มูลค่ารายรับ   12000 บาท
ค่าใช้จ่าย 12000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   12000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล