โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่เริ่มต้น 30/05/2556 เวลา 4:00 วันที่สิ้นสุด 30/05/2556 เวลา 6:30
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิทยาศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
เจษฎาพร ด้วงชนะ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5604105343   นางสาววิชญาดา   วงศ์มณี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105344   นางสาววิมลสิริ   กิ่งก้ำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105345   นางสาวศรสวรรค์   ตั๋นวัน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105346   นางสาวศรัณยา   อินบ้านแฝก : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105347   นางสาวศศิมา   ทิมโต : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105348   นางสาวศศิวิมล   เพิ่มธัญกรณ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105349   นางสาวศุภพร   ยศอิ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105350   นางสาวสโรชา   พงษ์ธรรม : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105351   นางสาวสวรส   แสนหลวง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105352   นายสหรัฐ   ตะบองเหล็ก : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105353   นางสาวสิรินภา   หาญมงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105355   นางสาวสุชานันท์   โดนสูงเนิน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105356   นางสาวสุธิตา   วงค์ชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105357   นางสาวสุนิสา   รอดปันนา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105358   นางสาวสุปราณี   ขุนทอง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105359   นางสาวหทัยกาญจน์   ทองศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105360   นางสาวอภิชญาดา   บุญวิรัตน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105361   นางสาวอภิญญา   กุลาดี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105362   นางสาวอมรรัตน์   สินธุอุไร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604105363   นายอุดมทรัพย์   ทลอมคำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604106301   นางสาวกุลสตรี   เพชรเขียว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106302   นายจิรพัฒน์   จันทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106304   นายชญานนท์   พรหมเมืองมา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106305   นางสาวชนัดดา   มีคุณสุต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106306   นางสาวฑิฆัมพร   สุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106307   นายณฐกร   วิเศษ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106309   นายณัฐธรรม   อารีศิริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106310   นายณัฐิวุฒิ   ยศน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106311   นายเตชิต   ศรีกระจ่างศิลป์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106312   นายทศพล   กราบกราน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106313   นายธนบดี   ลีละประยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106314   นายธนวิชญ์   พงศ์พิชญาภา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106315   นางสาวธารารัตน์   วงศ์แสนสี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106316   นางสาวธิดารัตน์   อุตบัววงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106317   นายธีระวุฒิ   โพธิ์นอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106319   นางสาวนัจรินทร์   สหะชาติมานพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106320   นางสาวนิศาชล   ลาโสม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106321   นายบุญรุ่ง   เกษมศักดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106322   นางสาวบุษยามาศ   ยาวิชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106323   นางสาวปณยา   ลอยมี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106324   นายปารัช   เลิศปรีชาสกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106325   นายพงศ์พีระ   คุณดิลกบริรักษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106326   นางสาวพัชราภรณ์   ฟองฝน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106328   นายภาคภูมิ   ถิระศักดิ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106329   นางสาวมัณฑนา   ขาวขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106330   นายรชต   อิทธิวรานันท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106331   นางสาวรสสุคนธ์   อินทจักร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106332   นางสาวรัตนาพร   กิติมา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106333   นางสาวลลิตตา   มาใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106334   นางสาวลักษณ์ชนก   ธิวะโต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106335   นายวรรณรัตน์   จูกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106337   นางสาวศันสนีย์   ทำสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106338   นายศิครินทร์   รวิทิวากุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106339   นางสาวศิริกาญจน์   สิงห์คำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106340   นายศุภกิต   ชิดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106341   นายศุภพัฒน์   เหรียญทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106342   นางสาวศุภรัตน์   ทับทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106343   นายสรรพสิทธิ์   รัตนดิลกกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106344   นางสาวสิธีธร   ปิยะรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106345   นางสาวสุทธิดา   เครืออุ่น : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106346   นางสาวสุธีรา   ทัศนารักษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106347   นางสาวสุพิชชา   มุสิกเจียรนันท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604106348   นางสาวอังคณา   รินทพล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5604107301   นางสาวกนกวรรณ   แก้วกุญธง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107302   นายโก้   คำแสง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107304   นายจิตรกร   ขอนพันธ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107305   นางสาวจุฑามาศ   พวยอ้วน : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107306   นางสาวชญาภา   พรหมพล : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107307   นางสาวชนกนันท์   เพ็ชรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107308   นายชยุตพงศ์   วุฒิ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107309   นายณรงค์ศักดิ์   อ่องศรี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107311   นายณัฐวุฒิ   แสนสุภา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107312   นายตรีทศ   โชติการ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107313   นางสาวตรีรัตน์   ศิลาธิคุณสถิต : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107314   นายธนวัฒน์   ชัยชนะ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107315   นายธนากรณ์   อินพรม : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107316   นางสาวธัญรดา   แสนบุตร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107317   นางสาวธารารัตน์   ศิริพันธ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107318   นายนราวุฒิ   จันทร์ดี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107319   นายปรเมษฐ์   แปงเครือ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107320   นางสาวปรารถนา   จี้ทิตย์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107321   นางสาวปริชญา   จันเสนา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107322   นางสาวปานชนก   ตลับงา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107323   นางสาวพจนารถ   รัตนาวรวิเศษ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107324   นางสาวพรรณี   นิพิฐวงศ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107325   นายพลรัตน์   โกฎแสง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107326   นางสาวพลลดา   จันทร์ฉาย : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107327   นายพลัฎฐ์   สมยศ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107328   นางสาวแพรวพรรณ   หมวดออน : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107329   นางสาวภัททิรา   ศรีอุทัย : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107330   นายภูชิสส์   แสงกล้า : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107331   นางสาวราชาวดี   สุวรรณวงศ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107332   นางสาวเรณูกานต์   ศาสตร์สกุลลี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107333   นางสาวณิชาภา   ยอดคีรี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107334   นางสาววรินทร์ลักษณ์   เพชรรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107335   นายวิริยะ   สุริ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107336   นายศรัณย์พงศ์   สมพฤกษ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107337   นายศฤงคาร   แก้วศิริ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107338   นางสาวศศิภรณ์   โพธิ์เนียร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107339   นางสาวศศิวิมล   อิ่นหล้า : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107340   นางสาวศุภลักษณ์   ศรีใจสถาน : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107342   นายสุรฤทธิ์   กุณะจันทร์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107343   นายสุรวัศ   จริยากรกุล : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107344   นางสาวสุริษา   สุริโยพร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107345   นายเสกสรร   ตาสา : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107346   นายอธิปติ   ทองดี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107347   นายอนุชิต   แสงมณี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107348   นายอภิวัฒน์   สิงห์คลี : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107349   นางสาวอรทัย   ไชยเมืองชื่น : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107350   นางสาวอรนิล   คำยอง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107351   นางสาวอริญชนา   แก้วเมืองบาง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107352   นางสาวอารดา   นามะยอม : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107353   นายอำพน   ดั้นชัยภูมิ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604107354   นางสาวอุษณีย์   ลาต้น : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5604108301   นางสาวกมลวรรณ   เรืองศรีจันทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108302   นางสาวกรรณิการ์   วงค์หลวง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108303   นางสาวกาญจนา   สมฤทธิ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108304   นางสาวชุติมา   ดวงตาทิพย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108305   นายณัฐสิษฐ์   ยศวงศ์รัศมี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108306   นางสาวธัญญรัตน์   ชัยมีแรง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108307   นายนัฐดนัย   นามภิชัย : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108308   นางสาวนารี   กำบิน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108309   นางสาวปทุมวดี   คุยะนา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108311   นางสาวพีรยา   พวงศรี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108312   นางสาวแพรขวัญ   เกตุรมย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108313   นางสาวมัฑนา   เกตุพันธ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108314   นางสาวมัณฑนา   สุวรรณมณี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108315   นางสาวเยาวภา   สายสุข : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108316   นางสาวรัตนาภรณ์   ช่างเจรจา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108317   นางสาววราภรณ์   เนตรนิลพฤกษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108318   นางสาวศศิธร   สระทองสอน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108319   นางสาวสมพร   แจ่มรัตนกุล : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108321   นางสาวสุทธิกานต์   ตามล : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108322   นางสาวสุทธิดา   สายสุรินทร์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108323   นางสาวสุนิสา   กลิ่นถือศิล : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108324   นางสาวสุนิสา   เชียงแขก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108325   นางสาวสุพรทิพย์   ทาปัญญา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108327   นางสาวหทัยกาญจน์   สุวรรณทอง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108328   นางสาวอภิญญา   ทองมงคล : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5604108329   นายอัครพนธ์   สายบัวคำ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5606101440   นางสาวเจนจิรา   ใจอิ่นแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101441   นางสาวนงเยาว์   อ่างคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101442   นางสาวอินทิรา   ขัดใจวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101446   นายณัฐกิตติ์   สระทองเนียม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606101448   นางสาวศกลรัตน์   วุฒิพล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5606102432   นางสาวพิมพ์ชนก   วัฒนศัพท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102433   นายศุภวิชญ์   ที่ปรึกษา : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102434   นายสรรไชย   งามขำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5612106396   นางสาวภัทรพร   วงศ์หาญ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5614102374   นางสาวนันทวรรณ   ใจธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
โครงการปฐมนิเทศจัดขึ้นเพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักผู้บริหารของคณะ ฯ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนสถานที่เรียน และเป็นการสานความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 5  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   512 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล