โครงการเปิดวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่เริ่มต้น 28/01/2556 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 01/02/2556 เวลา 17:00
สถานที่จัด ประเทศมาเลเซีย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย (2510) สิงคโปร์ (2510) อินโดนีเซีย (2510) มาเลเซีย (2510) บรูไน (2527) เวียดนาม (2538) ลาว (2540) พม่า 2540) กัมพูชา (2542) มีประชากรรวมกันประมาณ 570 ล้านคน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ที่เรียกว่า ข้อตกลงบาหลี 2 เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ การให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2515) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด เป็นต้น ซึ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ประเทศไทย ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสำคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่น ๆ มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
จากความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจะเห็นว่า การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด เทคโนโลยี และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เปรียบคู่แข่งอีกหลายประเทศในอนาคต ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงต้องเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงได้จัดโครงการเปิดวิสัยทัศน์ผู้นำนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกเพื่อเตรียมพร้อมในการที่จะออกไปต่อสู้กับสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันกันมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   25 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล