งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
1. นางอุไรภัสร์ ชัยเรืองวุฒิ 998 หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมเกียรติ์ จันทิมา 179 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน