งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.อรทัย ปรีชา 741 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิริภรณ์ ดีอุโมงค์ 705 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายภานุวัต ศิริ 742 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วชิราภรณ์ ปัตถาวะโร 255 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน