งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล 566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอำนาจ ชิดทอง 368 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.โสภา หาญยุทธ 888 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ล176 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายวิสูตร แดงบุตร 256 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ 257 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน