งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.ผ่องนภา จึงธนะธาดากุล 566 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอำนาจ ชิดทอง 368 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายเอกรินทร์ พันธุ์จินดา ล176 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวิสูตร แดงบุตร 256 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายดวงคำ จันทร์เพ็ญ 257 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน