งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.เพียรสว่าง บูชา 487 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย