งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.กาญจนา เขื่อนแก้ว 350 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.มุทิตา ซิงห์ 536 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สุภาภรณ์ ใจเฉียง 755 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย