งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายมรรค คงดี 717 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายไพฑูรย์ สุวรรณขจร 758 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวสุไรรัตน์ มั่นคง 167 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
4. นายกิตติวัฒน์ คมเศวต 168 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน