งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น 322 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสาวเพชรณี ศรีมูล 1099 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ฐิตาภรณ์ ปิโม 619 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย