งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.จิรภรณ์ ใจอ่อน 734 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ 463 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางชไมพร ตันสุวรรณ 733 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายอดิศักดิ์ หนูดำ 798 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายอรรถพล ปราบเสร็จ 140 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
6. นายณพพล วิเชียร 260 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
7. นายวีระชัย สุทธานี 261 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน