งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 834 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางแพรวพรรณ ใจกาศ 156 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
3. น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ 157 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน