งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางธนันธรณ์ วุฒิญาณ 834 หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดุลฤดี เสาทิ - ผู้ปฏิบัติงานนโยบาย และแผน . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
3. นางแพรวพรรณ ใจกาศ 156 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
4. น.ส.ถิรนันท์ กิติคู้ 157 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน