งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางวิภาวรรณ ผาภูมิ ข554 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว 1083 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย