งานคลังและพัสดุ
1. นายอดุลย์ โพธิ 182 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดวงดาว อุตรสัก 373 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นภสร บุญเรือง 374 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย