งานบริหารและธุรการ
1. นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ 376 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา 378 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 592 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.เบญจมาศ ปานดี 989 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสราวุฎ อาริยะ 122 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นางสุนทรี หาญพรหม 139 พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
7. นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย 253 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานมหาวิทยาลัย