งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.กฤษณพรรณ ฉันทกิจ 406 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ
2. นายเจษฎาพร ด้วงชนะ 576 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร ข573 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.พัชรี ยางยืน 416 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้าราชการ
5. น.ส.สุภาพรรณ อนุตรกุล 561 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ข้าราชการ
6. น.ส.รุ่งทิพย์ กาวารี 578 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางพิมพร มะโนชัย ข411 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายสกล บุญธรรม ข511 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นางเบญญาภา หลวงจินา 1104 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นางสมใจ ประทุมเทพ 209 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายประดิษฐ์ เวียงคำ 426 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.ช่อทิพย์ สิทธิ 428 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.จิราภรณ์ กิติกุล 577 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. นายภควัตร คำสุข 580 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. น.ส.นงคราญ พงศ์ตระกุล 697 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. นางวริศรา สุวรรณ 744 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. นายมาโนชย์ ถนอมวัฒน์ 745 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. นางสาวจิรัชยา สมบูรณ์ชัย 876 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
19. นายประทีป สุขสมัย ข417 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
20. นายประพันธ์ ปันพันธุ์ 058 พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
21. นายพรชัย ใจมุก 060 พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
22. นางกันยา พรหมมา 110 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
23. นายพรเทพ ไชยวุฒิ 113 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
24. นายเกรียงศักดิ์ ภูดีทิพย์ 114 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
25. น.ส.วีรินทร์ภัทร์ อินทนนท์ 117 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
26. นายธนกฤต คำวงค์ปิน 118 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา . พนักงานส่วนงาน
27. น.ส.สุภาภรณ์ อินต๊ะชัย 119 นักวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
28. นายจเร ตุ่นคำ 251 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ . พนักงานส่วนงาน
29. นายกำธร มาโน 252 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน