งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.พิชณิชา นิปุณะ 706 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรัญญาภรณ์ ไชยสิทธิ์ 062 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต. หญิงศิรินภา อ้ายเสาร์ 746 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น 769 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ดร.ณิชมน ธรรมรักษ์ 770 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย