งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.เกศณี จิตรัตน์ 077 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิรินภา พานทอง 290 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.สนธยา ธงงาม 388 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางสาวณรัญวรักษ์ วิภาษา เจ้าหน้าที่ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
5. นายวรวิทย์ ทรงคำ - เจ้าหน้าที่พัสดุ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ