งานบริหารและธุรการ
1. นางสุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์ 390 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.บัวลอย ธิยัน 299 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายปริญญา เพียรอุตส่าห์ 695 นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายณัฐวุฒิ เครือฟู 902 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายยุทธนา ชำนาญ ล171 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.จิดาภา สร้อยโพธิคุณ - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
7. นายสวาท ใจสักเสริญ 159 พนักงานขับรถยนต์ . ลูกจ้างประจำ
8. นางรัตนา ศรีวิชัย 226 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน