งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
1. นางนพนิตย์ วงศ์สุ 415 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.สิริกร บุญฟู 879 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย