งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.พิกุล โพธิวงค์ 094 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน
2. นางเกศริน ขยัน 095 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน