งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
1. น.ส.นิตยา ใจกันทา 455 หัวหน้างานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย