งานมาตรฐานการควบคุมภายใน
1. น.ส.หนึ่งฤทัย บุญตวย 1163 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย