งานวิจัยและพัฒนา
1. นายอาทิตย์ แก้วถาวร 627 หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสุรเดช ไชยมงคล 099 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค 474 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายคล๊อก ประถมทรัพย์ 688 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางนพมาศ ริยะนา 689 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.อทิตยา คำภิระ 784 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายวสุ ไชยศรีหา 801 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นายอานุภาพ มะลิชัยวงค์ เจ้าหน้าที่ . บุคคลภายนอก
9. นายธีรวัฒน์ สุนทรีศิลปกรณ์ 038 นักภูมิสารสนเทศ . พนักงานส่วนงาน