งานดนตรีและนันทนาการ
1. นายวิทชัย สุขเพราะนา 145 หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอัศมนต์ สมศรี 759 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อรญาพัชร์ พิทักษ์วัฒนชัย 858 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. ว่าที่ ร.ต.พิธิวัฒน์ วิรากานต์กุล 033 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
5. นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง 096 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน