งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง 144 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสามารถ พิงคะสัน 030 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
3. นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน 208 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน