งานอำนวยการ
1. น.ส.ศรีวรรณ บุญเรือง 144 หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางอำพร เวียตตัน ข279 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายสามารถ พิงคะสัน 030 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายนพดล พิมาสน 031 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายไชยวัฒน์ ด้วงสูงเนิน 208 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน