งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่
1. นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ 174 หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพนมเทียน ทนคำดี 173 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายองอาจ บุญก้ำ 061 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายเกษม ดวงบาล 062 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน