งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
1. นายไพศาล สงวน 277 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายธนพงษ์ นิยมพงษ์ 275 วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต.กิตติ ชัยเทพ 870 วิศวกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายทศพล อุปินโน 871 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพฤธา ประดิษฐทอง 886 สถาปนิก ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายวิทยา ถาแก้ว 912 วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายปภังกร เทพศิริ 210 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน