งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1. นายทศพล อุปินโน 871 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวสันต์ ปาวิน 053 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
3. นายไพรัช ศรีวิชัย 054 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายวีระพันธ์ ธรรมชัย 055 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายดวงเนตร กุศล 211 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
6. น.ส.อนงค์ สมบูรณ์ชัย 212 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
7. นางมุกดา คำลาพิศ 213 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
8. นายศักดิ์ชัย ศรีรินทร์ 214 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
9. นายดวงจันทร์ ด้วงไม้ 215 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
10. นางบัวตอง ตีฆา 216 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
11. นายรัฐศาสตร์ กองคำ 220 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน