งานหอพัก
1. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต 709 หัวหน้างานหอพัก หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายฑรรณเกียรติ ธนันชัย 443 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายนิติกรณ์ อนุวัฒนวงศ์ 017 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
4. นายวัชระ จันทร์เรือง 018 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
5. นางวิไลพร ไชยคำร้อง 019 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
6. นายณภัทร ธิการ 020 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
7. นางจิรนันท์ วรรณวิชิต 022 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
8. นางจันทร์เพ็ญ สะถา 023 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
9. น.ส.ชนัดดา ธีรวราบุตร 024 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
10. น.ส.จิราภรณ์ ทรายคำ 025 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
11. น.ส.เยาวมาลย์ จันทร์ขอดแก้ว 026 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
12. นางสาวชนิดา ทาแก้ว 028 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
13. นายประสงค์ ขอดแก้ว 177 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
14. น.ส.สุพัตรา งามตา 178 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
15. นายสุรินทร์ นันทะชมภู 207 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน