งานการกีฬา
1. ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว 442 หัวหน้างานการกีฬา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา 147 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว 281 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายพงนเรศ สุขเพราะนา 284 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายเกรียงศักดิ์ วันกูล 609 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายสุทัศน์ จันทร์แก้ว 012 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
7. นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ 013 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
8. นายปณิต ดีมานพ 014 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
9. น.ส.นิตยา ดวงบาล 015 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
10. นายสิทธิภัทร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 016 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
11. นายณรงค์ โลลาด 176 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
12. นายเชาวรัตน์ แสงคำ 205 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน