งานอนามัยและพยาบาล
1. นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ 601 หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางลักษมี ตันธนสิน 602 พยาบาล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กิ่งกาญจน์ มะโนชัย 790 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย