งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. นางสกุณา เชาวพ้อง 283 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 396 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายพร้อมพงษ์ จิตติวงค์ ล020 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายธงเทพ แร่เพชร 002 ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
5. นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 006 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
6. นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 007 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
7. นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 008 นักบริหารงานอาคารสถานที่ . พนักงานส่วนงาน
8. นายชาตรี ธรรมชัย 009 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
9. นายสมชาย วงศ์ศิริ 202 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
10. นายพงษ์สันต์ สมบัติ 203 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
11. นายวินัย อุปนันท์ 204 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน