งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. นางสกุณา เชาวพ้อง 283 หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายจิระเดช ดวงศีลธรรม 396 พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายธงเทพ แร่เพชร 002 ช่างไฟฟ้า ลูกจ้างประจำ
4. นายราเชนทร์ สุขทั่วญาติ 006 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
5. นายศิริพงษ์ ไชยคำร้อง 007 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
6. นายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว 008 นักบริหารงานอาคารสถานที่ . พนักงานส่วนงาน
7. นายสมเจตน์ จันทาพูน 034 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
8. นายสมชาย วงศ์ศิริ 202 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
9. นายพงษ์สันต์ สมบัติ 203 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
10. นายวินัย อุปนันท์ 204 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน