งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
1. นายวรุณสิริ สุจินดา 454 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.มีนา ทาหอม 096 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย 990 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางวรกานต์ เขียวละม้าย 719 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย