งานวิจัยสถาบัน
1. นางมยุรา ชูทอง 165 หัวหน้างานวิจัยสถาบัน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 1094 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายฐิติกร บุญราศรี 680 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม 681 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย