งานบริหารการเงิน 1
1. น.ส.สวิตตา สิงห์คำ 018 หัวหน้างานบริหารการเงิน 1 หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจันทนา สุวรรณดุก 080 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกาญจนา วงศ์สวย 155 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ศศิญาดา มงคลคลี 251 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางธนาภา โพธิ 270 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.พิชญา ง้าวนาเสียว 271 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางสุพรรณ์ ดวงบาล 448 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางสุพรรษา ยอดคำ 584 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. น.ส.วิลาสินี ศิริ 729 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.นงลักษณ์ สมบูรณ์ 973 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย