ฝ่ายกฎหมาย
1. นายเสริมศักดิ์ ไชยทา 154 นิติกร ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายอดิศร สุวรรณ 153 นิติกร ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กีรติกัณฑ์ ขัติวงศ์ 1050 นิติกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.คัทลียา ใจศรีธิ 1082 นิติกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สุวิกา อยู่วิวัฒน์ 1161 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายวันเฉลิม ปัญญาดี 799 นิติกร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย