ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. นางโสภา สุทธิยุทธ์ 279 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายรัตติกาล ณวิชัย 849 นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ณิชนันทน์ ดวงคำ 227 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางชญานิศ ปัญญา 333 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายคธาวุฒิ ทิพจร 854 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย