งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
1. น.ส.มยุรี แก้วประภา 151 หัวหน้างานตำแหน่งและอัตรากำลัง หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อารัทรา พิเชษฐพันธ์ 252 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางกาญจนา โกะสูงเนิน 336 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.พรรนุท พูลสวัสดิ์ 440 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.สุพัตรา ตนเล็ก 521 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.พจมาน สุวรรณโกสุม 850 นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย