งานประชุม
1. นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์ 700 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัญทิวา เผ่าต๊ะใจ 713 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.กิริยา ทิพย์โอสถ 739 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.อำไพ บัวลอย 001 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.รัตน์มณี ยศติวงศ์ 174 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน