ฝ่ายสื่อสารองค์กร
1. น.ส.บงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์ 143 หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร หัวหน้าฝ่าย พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสุจิตรา ราชจันทร์ 265 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร 544 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ปริศนา เก่งกาจ 789 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. -ผู้ดูแลระบบฝ่ายสื่อสารองค์กร - บุคคลภายนอก . บุคคลภายนอก
6. นายวิชญพงศ์ สันติกุลพิสิฐ 041 นักประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)
7. น.ส.ธัญวรัตม์ เงินจันทร์ 050 นักประชาสัมพันธ์ . ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้)