ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
1. นายทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธิ์ 1096 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.โสภา เขียวสุข 1078 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.อลิษา อุ่นจิตต์ 637 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.จิราวรรณ บัณฑิตภูริทัต 844 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ศรีมะเริง อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์สกรณ์ สุกิจประภานนท์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
7. อาจารย์ ดร.กฤษฎา อุ่นบ้าน อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
8. รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ โอราน อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
14. อาจารย์ ดร.ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชต์ ขัตติยะ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
16. รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เรือนคำ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
18. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
19. ดร.อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
20. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว วิชาดากุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม . บุคคลภายนอก
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
22. ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
24. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช อาจารย์บัณฑิตศึกษา . บุคคลภายนอก
25. น.ส.สุภาวดี พรมทา - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . ลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ
26. นายเจษฎาพงษ์ ชัยเรืองวุฒิ 193 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
27. ดร.ด้วง พุธศุกร์ 803 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย
28. ดร.มรกต สุกโชติรัตน์ 865 ผู้เชี่ยวชาญ . พนักงานมหาวิทยาลัย